Póker bárhol: Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi szabályok (továbbiakban „Szabályok”) a www.pokerstars.hu internetes címen található oldalt (továbbiakban „Oldal”), valamint a PokerStars GUI szoftvert (továbbiakban „Kliens”) működtető üzemeltető (továbbiakban „PokerStars”/„mi”) által szervezett „Póker bárhol” promócióra (továbbiakban „Promóció”) vonatkoznak.

Minden jelentkezőnek (továbbiakban „Jelentkező”/„te” ), aki részt kíván venni a Promócióban, el kell fogadnia: (i)a jelen Szabályokat (ii) az Oldal használatát szabályozó általános szerződési feltételeket (lásd /poker/room/tos/  - Általános Szerződési Feltételek)  (iii) az Oldalon rendezett bármely versenyben való részvételt szabályozó versenyszabályokkal (továbbiakban: Versenyszabályok - lásd /poker/tournaments/rules/)  együtt, és vállalnia kell, hogy azok minden előírását betartva vesz részt a Promócióban.

1. A Promóció részletei

1.1 A Promóció időtartama a 2013. július 7. és július 31. közötti időszak (továbbiakban „Időtartam”).

1.2 Ahhoz, hogy részt vehess a promócióban és esélyed legyen nyerni, a következőket kell tenned:

  1. töltsd le a PokerStars Mobile Poker alkalmazást („PS eszköz alkalmazás”) az App Store-ból egy kompatibilis táblagép/mobil eszköz („Eszköz”) használatával, vagy az egyik PokerStars oldalról, ha Android eszközt használsz;
    és
  2. játssz és szerezz összesen legalább 10 (tíz) VIP Játékos Pontot (VPP-t) valódi pénzes játékokban a PokerStars eszköz alkalmazásban egy 24 órás időszakon belül (hajnali 6:00 CET és 5:59 CET között).

1.3 Ha megszerzed a 10 (vagy több) VPP-t a megadott időszak alatt, automatikusan részt veszel egy nyereménysorsoláson, ahol esélyed van 1 000 $ (egyezer amerikai dollár) főnyereményre („Fődíj”). A Fődíjat naponta 2 (két) nyertes kapja meg.

1.4 A további helyezettek díjazását az alábbi 4. pontban ismertetjük.

2. Jogosultság

2.1 A Promócióban való részvételhez a Jelentkezőnek be kell töltenie a 18. életévét vagy a lakóhelyén érvényes jogszabályoknak megfelelő nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabbat). A Promóció bármely szakaszában felkérhet a PokerStars vagy egy kijelölt harmadik fél, hogy igazold korodat és/vagy személyazonosságodat, és kérésre be kell tudnod mutatni egy - a PokerStars számára kielégítő - érvényes útlevelet vagy más érvényes, kormányzat által kibocsátott fényképes személyazonosító okmányt korod és/vagy személyazonosságod igazolása céljából. Az a Jelentkező, aki nem tudja bemutatni a kért iratok egyikét sem a PokerStars  számára elfogadható formában, automatikusan kizárásra kerül a Promócióból, valamint az azzal kapcsolatban megszerzett vagy odaítélt előnyöket, díjakat vagy összegeket is elveszítheti.

2.2 Csak 1 (egy) játékos számlád lehet a Kliensben („Játékos számla”) és kizárólag a saját Játékos számlád használatával játszhatsz.  Semmilyen körülmények között nem játszhat más a te nevedben vagy helyetted a Játékos számládat használva.

2.3 A valódi nevednek mindenképpen egyeznie kell azzal, ami a Játékos számládon szerepel, és a jelen Promócióban való részvétellel megerősíted a PokerStars számára, hogy:

  1. te vagy az a Játékos számládon megjelölt személy, aki részt vesz a promócióban; és
  2. a Játékos számládon megadott neved és címed helyes és aktuális.

Ha nem tudod a PokerStars számára hitelt érdemlően bizonyítani a nevedet, címedet, kizárnak, illetve diszkvalifikálnak a Promócióból.

2.4 A PokerStars, valamint a PokerStarsszal bármilyen kapcsolatban levő szervezet alkalmazottai, illetve alkalmazottainak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Promócióban. Ebben a tekintetben „közeli hozzátartozónak” kell tekinteni a házastársat, élettársat, szülőt, gyermeket, testvért és az egy háztartásban élőket.

3. A Jelentkezőkre vonatkozó viselkedési szabályok

3.1 Amennyiben a PokerStars tudomására jut, hogy bármely felhasználó a Promócióban való részvétel kapcsán csalást, tisztességtelenséget, visszaélést, megtévesztést vagy hasonló tevékenységet követett el, illetve ha a felhasználó megszegi a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyszabályokat, a PokerStars fenntartja a jogot, hogy a felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból vagy a felhasználó részvételét érvénytelennek tekintse.  Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak a Díj átadása után derül fény, a Jelentkező köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a PokerStars részére a PokerStars felhívását követően.

3.2 Az Időtartam alatt a PokerStars vagy annak megbízottja elvárja a Jelentkező részéről a tisztességes viselkedést. Azon Jelentkezővel szemben, akiről bebizonyosodik, hogy megszegte a jelen Szabályokat, a Szolgáltatási Feltételeket  vagy a Verseny szabályokat és/vagy a Promócióval kapcsolatban csalással vagy visszaéléssel próbálkozik, a PokerStars fenntartja a jogot a szükséges intézkedések megtételére, melyek többek között kiterjednek a Promócióból és/vagy a Kliensből való kizárásra vagy felfüggesztésre, illetve az átadott és/vagy megítélt díjak és jutalmak elkobzására. Arra vonatkozóan, hogy mely tevékenység vagy viselkedés minősül a jelen Szabályok vagy a Promóció megsértésének, illetve mi minősül csalásnak vagy visszaélésnek a Promócióban való részvétel során, a PokerStars saját hatáskörben jogosult dönteni.

4. Díjak

4.1 Véletlenszerűen kiválasztunk naponta 2 (két) Nyertest („Nyertes”), akik megkapják a napi 1 000 $
(egyezer amerikai dollár) Fődíjat, ami minden Nyertes Játékos számláján kerül jóváírásra.

4.2 A Fődíj mellett véletlenszerűen kiválasztunk minden nap:

  1. 30 (harminc) további játékost, akik fejenként 100 $-t (egyszáz amerikai dollárt) nyernek; és
  2. további 500 (ötszáz) játékost, akik fejenként 10 $-t (tíz amerikai dollárt) kapnak.

4.3 Az alábbi 4.4 pontban meghatározottak szerint egy Játékos csak 1 (egy) Díjat nyerhet minden, a fenti 4.1 és 4.2 pontban meghatározott díjkategóriában, feltéve, ha megszerezte a szükséges 10 (tíz) VPP-t a fenti 1.2 pontban megjelölt kitűzött időszakban. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben megnyersz egy Díjat az egyik kategóriában, az Időtartam alatt nem leszel jogosult semmilyen más díj megnyerésére ugyanabban a kategóriában. Például, ha megnyered a Fődíjat, nem leszel jogosult még egy Fődíjra az Időtartam alatt, viszont jogosult leszel megnyerni a 4.2 (a) és (b) pontjában megjelölt többi Díj valamelyikét.

4.4 A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a Fődíjak és/vagy bármilyen más jutalom, ami a Promóció keretein belül kiosztásra kerülhet (együttesen „Díjak”), nem átruházhatók és nem lehet odaadni, átadni, elküldeni, eladni vagy elcserélni más személlyel. A Fődíj választható egy iPad 4 formájában is, amit a PokerStars a Nyertes kívánságára biztosít. A kéréseket a nyereményről tájékoztató email megérkezését követő 48 órán belül kell eljuttatni emailben a support@pokerstars.eu címre. A játékosok 28 napon belül kapják meg az iPadet.

4.5 A Nyertesek nem jogosultak és nincsenek felhatalmazva arra, hogy annak előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a PokerStars nevében bármilyen szerződést kössenek, azt bármilyen költséggel megterheljék vagy a nevében költséget vállaljanak.

4.6 A Díjat nem nyerheti meg olyan Jelentkező, aki bármilyen vonatkozó jogszabály alapján nem kaphatja meg és/vagy használhatja fel a díjat, illetve ha az adott Jelentkező számára a Díj odaítélése jogellenes lenne.

4.7 A Promóció során bármilyen Díjat kapó Jelentkező saját maga felelős a Díj megszerzésével kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint az illetékes hatóságok felé esetlegesen megfizetendő díjak, illetékek vagy adóterhek megfizetéséért.

4.8 Haladéktalanul értesítjük a játékosokat arról, ha a jelen Promóció keretein belül jogosulttá válnának egy Díj megkapására. A pénzbeli díjakat a napi sorsolást követő 7 (hét) napon belül jóváírjuk a megfelelő Játékos számlán.

5. Testi épség és biztonság

5.1 A Jelentkezőnek meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet a PokerStars kiad, vagy amellyel a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan a Jelentkezőnek tisztában kell lennie, illetve amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben nem követed az előírásokat, az a Promócióból való kizárásodat vonhatja maga után.

5.2 A felhasználó köteles minden ésszerű lépést megtenni a Promóció vagy a Díj részét képező eseményen vagy tevékenységben való részvétel során saját testi épsége és biztonsága megőrzése érdekében. Bármely olyan viselkedésed, tevékenységed vagy magatartásod, amely a PokerStars megítélése szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai) azonnali kizárásodat vonja maga után.

6. Felelősség korlátozása

6.1 A Promócióban való részvételével a Jelentkező vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (továbbiakban "Kárigény"), amit a Jelentkező (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, a Jelentkező Promócióban való részvételéből ered, illetve a Jelentkezőnek esetlegesen odaítélt Díjjal kapcsolatban merül fel. A PokerStars teljes mértékben kizár minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget a Promócióval kapcsolatban, kivéve a Díj részének számító költségek és kiadások kifizetését. A korlátozás nem foglalja magában a PokerStars részéről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból eredő; (ii) a PokerStars vagy annak alkalmazottainak gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán felmerülő; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következő; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás esetén.

6.2  A 6.1 pontban megadott kivételek mellett tudomásul veszed és elfogadod, hogy a vonatkozó törvények adta kereteken belül a PokerStars, illetve annak partnerei, ideértve többek a vezetőket, alkalmazottakat és tulajdonosokat, kizárnak veled és bármely harmadik féllel szemben mindennemű felelősséget , mely: (i) közvetett, speciális, esetleges vagy elháríthatatlan (ideértve többek között az ügylet meghiúsulásából eredő veszteséget, az üzleti vagy egyéb profit elvesztését, eszközök és szoftverek pótlásának költségét, adat- és információvesztést), vagy az e promócióban való részvételeddel kapcsolatban merül fel, még akkor is, ha PokerStars tudomással bírt ilyen jellegű károk bekövetkezésének lehetőségéről; vagy (ii) a promócióban lévő hibáknak, kihagyásoknak vagy egyéb pontatlanságoknak tudható be.

6.3 A PokerStars nem tehető felelőssé azért, ha nem tudja teljesíteni a Promócióban vállalt vagy a Díjra vonatkozó bármilyen kötelezettségét, amennyiben a teljesítés neki fel nem róható, rajta kívül álló ok miatt hiúsul meg. Noha a PokerStars mindent megtesz annak érdekében, hogy a Díjat helyettesítse, az ilyen jellegű körülmények fennállása esetén nem köteles egyetlen Jelentkező kompenzálására sem.

6.4 A Jelentkező beleegyezik abba, hogy vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely a PokerStarst ért költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (ideértve a jó hírnévben elszenvedett csorbát és a szakértői díjakat is), ami annak következtében merül fel, hogy a Jelentkező megszegi a jelen Szabályok, az Szolgáltatási Feltételek, a Versenyszabályok vagy a Jelentkező nem követi a PokerStars ésszerű instrukcióit a Promócióban való részvétellel kapcsolatban.

7. Egyéb

7.1 A Promócióval kapcsolatos bárminemű vita esetén, ideértve egyebek mellett a Díjak odaítélésével, a Jelentkező a Promócióban való részvételével vagy bármelyik résztvevővel kapcsolatos összes ügyet, valamint jelen Szabályokat, a Szolgáltatási Feltételeket és/vagy a Versenyszabályokat egyaránt, a végső döntést a PokerStars jogosult meghozni, és a PokerStars által hozott döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem te, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet.

7.2 Amennyiben a szabályok értelmében szubjektív bírói döntés vagy értelmezés alapján lenne szükség a győztes meghatározására, a bírói szerepre egy független személyt jelölünk ki.

7.3 Jelen Promócióban való részvétellel engedélyezed a PokerStars számára a neved, arcmásod és hangod bármilyen médiában megjelenő marketing és promóciós kampányokban történő használatát, és kifejezetten lemondasz bárminemű igényedről vagy jogodról arra vonatkozóan, hogy a PokerStarst ebben megakadályozza.

7.4 Jelen Szabályok, a Szolgáltatási Feltételek, valamint a Versenyszabályok testesítik meg a közted és a PokerStars közötti teljes jogviszonyt a Promócióra vonatkozóan, és felülírnak bárminemű korábbi megegyezést vagy megállapodást, amit a PokerStars és te (akár írásban, akár szóban) kötött. Amennyiben a jelen Szabályok kifejezetten másként nem rendelkeznek, minden kifejezett vagy vélelmezett törvényes feltétel, garancia vagy értelmezés érvénytelen. Amennyiben a jelen Szabályok egy része vagy egésze érvénytelenné, törvénytelenné vagy nem kikényszeríthetővé válik, az nem érinti a többi Szabály hatályát vagy érvényességét.

7.5 A PokerStars fenntartja a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassa a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Versenyszabályokat, beleértve a Promóció törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha a PokerStars úgy véli, hogy a Promóció az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le. A Promócióval kapcsolatos minden változtatás közzétételre kerül az Oldalon, és a Jelentkező Promócióban való további részvétele a változások és módosítások elfogadásának tekintendő.

7.6 A Szabályokra és azok értelmezésére Málta joga az irányadó. Ezennel visszavonhatatlanul beleegyezel abba, hogy a jelen Promócióból kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a máltai bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemondasz minden olyan esetleg fennálló jogodról, amely alapján kifogásolhatnád az ezen bíróság előtti eljárás lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatnál, hogy nem megfelelő fórum elé került az eljárás, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson a Felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

Ha bármilyen kérdésed lenne a Póker bárhol kapcsán, kérjük, írj emailt a support@pokerstars.eu címre!

ÚJ JÁTÉKOS VAGY?
TÖLTSD LE AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Play Now

A pókeres szoftver letöltésének menete